Att tolka runorna

När man en gång i tiden skapade chiffer och lönnrunor, använde man sig av ett system med tre tänkta ätter; Frejas ätt, Heimdalls ätt samt Tyrs ätt, då alluderande på de första runorna i varje ätt. Feh i Frejas ätt, Hagall i Heimdalls ätt samt Tyr i Tyrs ätt. Därav uppdelningen i ätter även på denna sida.

Vissa av runorna ser likadana ut oavsett vilket håll man vänder dem, men somliga får ett annat utseende upp-och nervända, och då brukar vissa runtolkare ge dem en annan, omvänd betydelse. Det kan man förstås göra som man vill.

Tolkningarna på denna sida är en kombination av historiska källor, inspiration från Atrid Grimssons ”Runmagi och Shamanism”, Bodvar Bjarkes ”RUNA”, samt eget träget forskande, trumresande, mediterande och arbetande med runorna.

Frejas ätt: Feh | Ur | Thurs | Ass | Reid | Ken | Gifu | Wynja
Heimdalls ätt: Hagall | Naud | Iss | Jara | Pertra | Eoh | Algiz | Sol
Tyrs ätt: Tyr | Bjarka | Eih | Madr | Lagu | Ing | Odal | Dagaz

FehFeh, Fehu

Ljudvärde: F

betyder boskap, och boskap representerar rikedom och välstånd. representerar överlag den egendom och gods som är lösöre, föremål för handel och affärer (i motsats till Odalrunans fasta markegendom), och detta omfattar även pengar och ekonomi. På det hela taget kan man säga att står för lycka och välstånd.

Fä-runan symboliserar också en fullbordan, att cirkeln är sluten, ett uppdrag är avklarat. Den som ”nått fram”, den som uppnått sina mål, kan också ta sig en välförtjänt vila, och njuta av frukterna av sitt arbete, sin insats.

Omvänd: Hur man tolkar denna runa omvänd är beroende på tid, plats och omständighet. Den kan definitivt vid vissa tillfällen tolkas som brist på välstånd, ekonomiska trångmål, men även som girighet, överdrivet intresse för det ekonomiska och/eller materiell välfärd. Ett tredje sätt att tolka den omvända -runan är att något är oavslutat, och att det kan leda till energimässigt läckage.

Runornas mångsidighet kräver en stor känslighet vid tolkning av runorakel, och denna runa utgör inget undantag.

UrUr, Ururz

Ljudvärde: U

Ur representerar början, det omanifesterade, det ofödda på väg att födas. Den symboliserar lika mycket Ginnungagapet, tomheten, det ingenting varur hela skapelsen mynnar, som Urkon Audhumbla, den otämjda och vilda. Audhumbla, den första levande varelsen i skapelsen (en kvinna), som ur en isstod slickar fram urguden Bure.

Ur handlar alltid om någon slags början, en födelse, någots yttersta ursprung, att sluta en cykel och börja en ny. Ur står för utmaningar av det slaget som har med det okända att göra.

Det finns en enorm kreativ kraft i denna runa, och samtidigt den vacklande osäkerhet man kan känna inför något nytt och okänt. Vad ska jag göra nu? Vågar jag ta steget ut i det okända? Vågar jag börja med något nytt, som jag aldrig gjort förut – och kanske ingen annan heller, för den delen?

Ur står helt enkelt för vår fria vilja – vår förmåga att fatta nya beslut, som för oss in i nya dimensioner och sammanhang.

Omvänd kan denna runa visa på en ovilja att ta risker, rädsla för det okända.

ThursThurs, Thurisarz

Ljudvärde: Th

Thurs representerar jättarnas släkte, och i synnerhet den förste skapade levande varelsen i universum, jätten Ymer, som av Oden, Vile och Ve blir dräpt, och ur vilkens kropp hela den materiella skapelsen utvinnes.

Thurs står för kaos, transformation, en nödvändig nedbrytande kraft, ur vilkens skärseldslågors aska fågeln Fenix uppstiger. Likt en aktiv vulkan, som täcker landskapet med glödande lava och aska, förbränner Thurs allt som kommer i dess väg – och samtidigt byggs många människosamhällen upp runt just vulkaner, eftersom jorden är så bördig där, och rik på mineraler och annat nyttigt.

Det finns något starkt sexuellt i denna Thurs-energi, som definitivt inte manifesteras i romantisk kärlek, utan snarare – om man vill hårddra symboliken – som experimentella gruppsexorgier med S/M-inslag och bondage. Njutning och smärta sida vid sida.

Motsvarande energier i andra tankesystem skulle kunna vara någon av gudarna Shiva eller Kali, stjärntecknet Skorpionen eller planeten Pluto, som ju representerar både födelse och död, sexualitet och makt, våld och revolt.

Thurs väcker rädsla, eftersom den avslöjar våra allra mörkaste, farligaste och mest destruktiva sidor inom oss. Men rädsla är en bra tjänare, och en dålig herre. Vi måste riva ner det gamla, för att ge plats åt det nya.

Thurs representerar i sin sämsta form ondska – men lika ofta den rening, katharsis, ur vilken nya krafter och insikter kan födas. Mycket kraft kan vinnas ur denna runa, men man måste vara beredd på att offra något. Oden offrade sitt ena öga i Mimers brunn för att bli allseende, och Tyr offrade sin högerhand i Fenrisulvens gap, men blev oövervinnerlig i strid.

Vägen till visdom och inre rikedom, schamanens väg, är en smärtsam väg, och alla uppvaknanden innehåller både lidande och klarhet. Men på denna väg är Thurs en oumbärlig resurs.

Om denna runa kommer upp omvänd – se upp!

AssAss, Ansurz

Ljudvärde: A

Ass är asagudarnas runa. Därför är den mycket kraftfull, i att den är direkt kopplad till alla gudarna, och står för gudomlig kraft och gudarnas ingripande.

Rent kosmologiskt kan man föreställa sig att Ur i en skapelseberättelse representerar tomheten, Thurs det stora skapelsekaoset (Big Bang?), och Ass gudarnas ankomst. Nästa runa, Reid, handlar då om den ordning som skapas efter kaoset.

Ass representerar även luften, andningen, andedräkten, och därigenom även det vi kallar ”anden”. Ass representerar all form av direkt kommunikation, som t. ex. talets gåva, sången. I kombination kan dessa olika aspekter av Ass betyda Gudomlig inspiration, budskap från gudarna, andliga insikter och kunskap, samvete.

Omvänd kan Ass å ena sidan tolkas som att kraften finns där, men att den förvrids, snarare än som avsaknad av den. Men ibland är det också så att en omvänd runa måste tolkas som en avsaknad av just det som den runan representerar. Ass-runan omvänd kan då betyda vad som helst från att gudarna tar sin hand från mig till att jag har fel på mina talorgan.

Naturligtvis blir det svårare att tolka runor med fler innebörder, men det är just därför det krävs en erfaren runmagiker för att göra orakel.

ReidReid, Raidu

Ljudvärde: R

Reid är Tors runa. Tor bringar ordning och reda (reid – reda), och slår tillbaka thursarnas kaoskrafter. Därför betraktas denna runa ofta som en mycket stark skyddsruna.

Reid kallas även Vagnsrunan, och representerar en framåtgående kraft, att resa. Denna runa står även för ordning och struktur i tillvaron, och att övervinna besvär. I att stå för struktur, och även fyrtalet, representerar Reid även de 4 väderstrecken och de 4 elementen.

Omvänd visar denna runa på oordning, frustrerande stillastående och avsaknad av mål och riktning i livet.

KenKen, Kauna

Ljudvärde: K

Ken har flera innebörder. En av tolkningsvägarna är att den står för elden, och den kallas också för fackelrunan. Följaktligen är den kopplad till guden Surt, i eldriket Muspelheim. Men också den vite guden, Heimdall, som bringar upplysning och kunskap till människorna. Ken står för upplysning och värme, inre såväl som yttre.

I indisk tradition talas om Kundalini-kraften – den inre elden. Det finns en hel filosofi som behandlar kunskapen om hur man genom meditation kan kontrollera denna eld, genom att låta den färdas genom kroppens energicentra (chakra) och upp genom kronchakrat (fontanellen). Ken kan även tolkas på detta sätt, som den inre elden vi kan lära oss att kontrollera och använda.

En annan innebörd i denna runa är sår, skada eller böld, vilket i sin tur kan leda till hög feber. Man kan då gärna dra den slutsatsen att hur man än tolkar denna runa, så handlar det om farliga och svårkontrollerade krafter, som vi behöver för vår överlevnad, men som vi också lätt kan skada oss på. Liksom det flammande svärdet kan vara till stor nytta, kan det också vändas mot oss, och orsaka svåra skador, kanske till och med död och förintelse.

Samtidigt behöver vi elden för att värma oss, för att tillreda mat, baka bröd, smida stålet, bränna keramik och tegel.

Omvänd kan denna runa betyda både en förbrännande, destruktiv eld, såväl som avsaknad av eld – energi, entusiasm. Allt blir mörkt och obegripligt.

GifuGifu, Gebu

Ljudvärde: G

Gifu kallas Gåvorunan, och handlar om ömsesidigt givande. Gifu handlar också om offervilja, att ge utan att förvänta sig något i gengäld.

Gifu kan varsla om gudagåvor, men handlar också om att blota till gudarna. Som helhet kan man säga att Gifu beskriver harmoni och balans i tillvaron.

Somliga brukar även i mer ceremoniella, esoteriska sammanhang, lägga in betydelsen de sex riktningarna (väderstreckan samt över- och undervärlden).

WynjaWynja, Wunju

Ljudvärde: V

Det finns på sätt och vis två runor som representerar glädje – Wynja och Sol. Wynja representerar en mer fysisk, lekfullt oskuldsfull energi. Wynja är sinnlig, och sexuell på ett sätt där själva älskogsleken är huvudsaken, snarare än alstring av barn.

Wynja är kopplad till Frej i det att den handlar om Fred och Fröjd. Kärlek och förälskelse är kopplad till denna runa. Wynja handlar mycket om att leva i nuet, att inte planera eller förvänta sig för mycket.

Positivitet och kreativitet är också självklara aspekter av Wynja, liksom ett fysiskt och känslomässigt välbefinnande.

Omvänd pekar den på en oförmåga att glädjas, sorg, hämningar och hinder.

HagallHagall, Hagalaz

Ljudvärde: H

I sin rent fysiska form kan en rejäl hagelskur vara helt förödande. Den kan förstöra åkrar och hus, och riktigt stora hagel kan slå ihjäl både människor och djur.

I en mer kosmisk mening är dock Hagal inte bara en förstörare. Hagal kan visserligen bjuda på ganska omskakande och revolutionerande upplevelser, men signalerar ofta större förändringar – transformation – övergången från en värld till en annan, vilket inte alls behöver vara av ondo.

Hagal representerar de kosmiska krafter som vi inte kan motverka – det obevekliga ödet, naturkrafterna som tvingar mig in i ett nytt stadium i mitt liv.

NaudNaud, naudirz

Ljudvärde: N

Nödrunan kallas den, denna runa som är intimt förknippat med nornorna – Ödesdiserna Urd, Verdandi och Skuld,som sitter och väver ödesväven vid Urdabrunnen – ödet och ödets makt över oss. Den signalerar möjligen svårigheter på väg, men också utmaningar.

Naud uppmanar oss att koncentrera oss på det nödvändiga, att inte ödsla tid på något annat än det som absolut måste göras.

I magi används Naud även i kombination med andra runor, eftersom den förstärker magiska formler. Den är även kopplad till initieringar av olika slag.

Beroende på vad den kombineras med kan man uttolka Naud som en kraftkälla, eller i värsta fall svåra motgångar, som fattigdom, svält och nöd. Den spår i vilket fall som helst hårt arbete och motstånd, men också att det som sker är det som skall ske.

IssIs, Iss, Isarz

Ljudvärde: I

Isrunan kallas den, denna ködens och isens runa. Iss harmonierar med snökristallen och dess reglerade form. Där finns kyla och stillhet, men också strukturer. Iss har sin hemvist i Nifelheim, köldens rike.

Iss rimmar illa med spontanitet och aktivitet. Där finns tvärtom en stark dragning mot stillastående, tillbakadragenhet och bepansring.

I Iss-runan finns också ett inslag av hård och välkoreograferad disciplin, som i många avseenden kan vara mycket positiv, eftersom den perfekt synkroniserade disciplinen är mycket kraftfull.

Det är lätt att få bilder av enorma katedraler med perfekt symmetri i arkitekturen, eller hundratals buddhistmunkar som mässar mantran i total synkronitet. Det gamla Japans enkla och stilrena estetik bygger mycket på Iss-runans hårt tuktande disciplin. Man bör därför i sin kontakt med denna runa vara på sin vakt mot överdriven strikthet och hämmande formalism. En negativ sida av denna runa är den själsdödande monotonin.

I gammal nordisk magi räknas isen som ett femte element, jämte jord, eld, luft och vatten. Isens konserverande kraft, dess inneboende struktur, köldens alstringskraft (minns att världen skapades ur mötet mellan Nifelheim och Muspelheim – i möte mellan köld och hetta föds kosmos), alla dessa egenskaper finns i isen, och behövs för harmonin på jorden och i alla de andra världarna.

Isen kan i sin genomskinlighet bringa mycket klarhet. Vattnet, som representerar känslolivet, har här frusit till en hård substans, som man inte kan bada i, dricka eller fiska ur – ett effektivt skydd mot sårbarhet, men också hindrande för känslomässigt engagemang. Detta är dock emellanåt önskvärt, och med hjälp av Issrunan kan även du gå på vattnet!

JaraJara

Ljudvärde: J

Äringsrunan, årsväxtrunan. Jara kommer rent etymologiskt ur samma ord som det tyska Jahr, och representerar årets cirkelgång, kretsloppet som måste fullgöra sitt lopp innan vi kan skörda frukten av vårt arbete.

Detta är naturligtvis en fruktbarhetsruna. Den representerar både sådden och skörden, men också det tålamod som krävs i väntan på skörden, samt allt det arbete som krävs för att uppnå resultat.

Den urgamla hälsningsfrasen ”Ars ok Fridar”, är en önskan om äring (god årsväxt), fred och inre frid.

Jara är på sätt och vis en nordisk motsvarighet till Yin / Yang (även utseendemässigt påminner den om denna orientaliska symbol) eftersom den representerar mötet mellan ljus och mörker, dag och natt, man och kvinna.

Sexualiteten är både en källa till glädje och njutning såväl som en överlevnadsdrift, och ur sexuell synvinkel är Jara en mycket viktig runa. Vad beträffar Jara så är fruktsamhetsasspekten mycket viktig. Detta handlar inte bara om förmågan att skaffa fler människobarn – det måste hela tiden bli fler djur i ladan och mer villebråd i skogen.

I förkristen tid fanns en gammal sed på vårarna, som innebar att man ”kullrade”. Män och kvinnor gick ut på åkrar och ängar på våren, för att som en ceremoni idka älskogslek, och därmed blota till växtkrafterna i jorden. På detta sätt förvissade man sig om att fruktsamhetskraften spred sig till ängar och åkrar.

Ordet ”kullra” lever för övrigt kvar i vårt nutida ”knulla”, liksom i den gamla sällskapsleken ”kull”, som förstås har samma ursprung, och är en ganska uppenbar parningslek.

Jara innehåller också förhoppningar och löften inför framtiden.

PertraPertra, Perthu

Ljudvärde: P

Pertra kallas även för klipprunan, och här är det mycket enkelt att härleda innebörden från det grekiska petros, eller det latinska petrus, som betyder klippa. Pertra representerar mineralriket, jorden och myllan. Pertra står för fasthet och stabilitet, att ha båda fötterna på jorden.

Pertra representerar även den fysiska kroppen och hälsan.

Omvänd kan denna runa varsla om dålig hälsa, dålig kontakt med jorden, obalans.

EohEoh, Iwarz

Ljudvärde: E

Denna runa kallas även Idegransrunan, och är intimt förknippad med denna nuförtiden relativt sällsynta växt. I förkristen tid var idegranen emellertid betydligt vanligare. Idegran är ett segt och starkt träslag, och användes med fördel vid framställandet av föremål som pilbågar.

I sin bredare betydelse representerar denna runa växtriket, och det tålmodiga stilla växandet. Eoh representerar även världsträdet Yggdrasil, och det finns flera teorier om att Yggdrasil i själva verket inte var ett askträd, men en idegran. Det träd som en gång stod i Uppsala och var ställföreträdare för Yggdrasil är omskrivet som grönt året om, vilket bekräftar denna teori.

Liksom växter fritt ger av sina frukter, representerar Eoh också osjälviskt givande.

AlgizAlgiz

Ljudvärde: -Rz

Algiz representerar djurriket, och kallas älgrunan. Den representerar även våra fylgjor (andliga följeslagare och ”skyddsänglar”) och kraftdjur.

Algiz är en viktig runa att ha tillgång till, för att bygga upp sin inre styrka. En av de viktigaste aspekterna av Algiz är skydd mot onda krafter, och kanske den allra kraftfullaste skyddsrunan är den bindruna, sammansatt av fyra älgrunor i ett kors, med ”hornen” utåt, som kallas ”skräckhjälm”, och som namnet antyder är en slags symbolisk hjälm, eller skydd, mot skräckinjagande företeelser.

Omvänd kan Algiz visa på bristande kontakt med överlevnadsinstinkter, bristande kommunikation med våra skyddsandar och vår sanna natur, och därmed ett bristande skydd mot faror, inre såväl som yttre.

SolSol, Sunna, Sowilu

Ljudvärde: S

Solrunan är jämte Wynja den andra glädjerunan, och representerar en högre glädje; lycka, och innehåller starka kopplingar till hjärta och kärlek. Sol är naturligtvis direkt associerad till sol och sommar.

Enkelt kan man säga att Solrunan representerar en starkt positiv kraft, och den livgivande värmen. Men ingen runa, d.v.s. ingen aspekt av livet är bra i för stor eller för liten dos. För mycket sol betyder torka och utbrändhet.

TyrTyr, Tiwar

Ljudvärde: T

Tyr är en av de äldsta nordiska gudarna, och sägs liksom Ull ha varit gift med Modergudinnan Nerthus. Hur det var med den saken är inte helt säkert, eftersom Nerthus var den primära under bronsålder och därförinnan, och vem hon nu hade som make var av underordnad betydelse.

Under vikingatid har Tyr dessutom hamnat i bakgrunden som en existerande, men overksam gud. Hans uppgift som alla krigares gud har då övertagits av både Tor och Odin (Tor på grund av sin mer allmänt beskyddande natur, och Odin som representerande de mer schamanskt inriktade bärsärkarnas extatiska krigarrus), och i ej obetydlig mån även Freja (hennes Kali-sida – minns att endast hälften av de fallna krigarna kommer till Odin i Valhall – de andra kommer till Frejas boning Folkvang) Kanske hade Tyr sin popularitetskulmen under tidig järnålder.

Tyr har en väldigt utåt-framåt-riktad energi. Tyrs attribut är svärdet, och han representerar följaktligen en manlig krigarenergi. Med en vismans klarhet skär han genom det djupaste mörker. Liksom i den indianska mytologin bär en krigare rent betydelsemässigt inte bara strid, men också en starkt andlig kraft. Detta är uppenbart när man refererar till Odins bärsärkar.

Verkliga utmaningar göres med hjälp av denna runa. I Snorre Sturlassons Edda (ca 1220 e.Kr.) berättas om när Fenrisulven skulle fjättras med en oövervinnerlig boja vid namn Gleipner, och det fick gudarna endast göra på villkor att någon lade sin hand i pant i dennes mun. Tyr var den ende som vågade, och som resultat förlorade han sin hand, men vann i stället oövervinnerlighet.

Denna myt har även sina paralleller i keltisk och gammal indoeuropeisk tradition (som så många andra av våra myter), och vittnar om oförlikneligt mod och offervilja. Tyr ger modet att gå in i mörka tunnlar, utan att veta var eller när man kommer ut i ljuset igen.

Tyr ger balans, och är en av de mest maskulina runorna – denna runa om någon symboliserar mannens potens, på alla plan.

Omvänd kan Tyr representera feghet, kraftlöshet, initiativlöshet, svag karaktär och/eller impotens. Eller så ger den en rigid och framfusig energi, en påstridig icke-lyssnande bulldozerinställning till omgivningen.

BjarkaBjarka, Berkana

Ljudvärde: B

Bjarka, Björkrunan, representerar inte växtriket, likt idegransrunan, men väl kvinnlig fruktbarhet och attraktionskraft. Om man vill hitta en växt som i högre grad än andra förkroppsligar fysisk kvinnlig skönhet, är det svårt att hitta en bättre representant än björken.

Björken är trots sin spridning att betrakta som ett heligt träslag – inte på så sätt att vi inte skulle använda oss av den – snarare tvärtom. Björken är ur ren brukssynvinkel ett alldeles ypperligt träslag. Det brinner bra, ger ett gott virke, och både sav och löv går att använda på en mängd olika sätt.

Bjarka representerar Freja, Frigg och i förlängningen Moder Jord, och står för näring, läkekraft och naturväsen.

Omvänd kan den sägas stå för ofruktsamhet, grälsjukhet, martyrskap och alla felriktade kvinnliga egenskaper.

EihEih, Ehwaz

Ljudvärde: Eih

Denna runa kallas Hästrunan, och representerar all form av kommunikation och förflyttning, yttre såväl som inre. Detta är en särskilt bra kraftruna för schamaner och sejdare eftersom den å ena sidan representerar själsresan, å andra sidan den transformerande extasen. Hallucinogena droger är själklart kopplade till denna runa.

Med hjälp av Hästrunans transcenderande kraft kan vi resa mellan världarna. Hästrunan har även kontakt med hästarnas häst, Odins Sleipnir. Intressant att iaktta är att de som dött och ska till Valhall rider dit på Sleipnir. Hästrunan är alltså intimt förknippad med dödens kraft. Därigenom kan man ytterligare bekräfta tankegången att Eih också är intimt förknippad med Odin själv.

Omvänd kan denna runa i värsta fall slå över i våldsamma olyckor och död, gärna i kombination med resor – en bilolycka är en extrem manifestation av den omvända Eih. Liksom överdosering av droger.

MadrMadr, Madir, Mannarz

Ljudvärde: M

Det finns runor för varje element, för växt-, djur- och mineralriket, för manligt och kvinnligt, och så finns det en runa för Människan – Madr. Denna runa handlar om allt som är karakteristiskt för människan och hennes väg genom livet.

Madr handlar om Mötet, mellan två eller fler individer såväl som det inre mötet, integrationen mellan våra olika inre delar – att uppnå balans. Madr uppmuntrar till självkännedom och självmedvetande.

Madr speglar också människan som mikrokosmos, hur varje individ kan spegla sig i universum, och universum i sig själv. Madr framhåller det unika i att vara människa, i att hela tiden ha ett val, att medvetet kunna påverka sin framtid.

Mytologiskt motsvarar Madr även Ask och Embla, de första människorna, skapade ur två trädstammar av Odin och hans bröder Höner och Lodur. Ask är mannen, skapad av ett askträd, Embla är kvinnan, skapad ur en alm. Lodur separerade träden från marken, och transformerade dem till människokroppar, med förmåga att röra sig. Höner gav dem medvetande, intelligens och vilja – och Odin gav det viktigaste av allt – ande.

Omvänd tyder Madr på en splittrad människa med dålig självkänsla, och bristande förmåga till kommunikation.

LaguLagu, Lagurz

Ljudvärde: L

Lagu är vattnets runa, med allt vad det innebär. Vattnet förknippas med känslor, intuition, tårar, det undermedvetna, flöde, energiströmmar och det livgivande regnet.

Vi klär av oss nakna när vi badar, och Lagu står för nakenhet, känslighet, mottaglighet och sårbarhet. Vi badar för att bli rena, inom såväl som utom oss, och vi vattnar våra växter och plantor för att de ska växa och bära frukt.

Där finns både en nyttoaspekt såväl som njutning – det är skönt att bada, skönt att känna vattnet mot sin nakna kropp, och vi odlar vackra blommor såväl som frukt och grönsaker.

Lagu representerar förmågan att flyta med strömmen i livets flod, att med lyhördhet anpassa oss till rådande förhållanden utan att för den skull hindra flödet.

Omvänd visar Lagu på ett uppdämt flöde, hämmade känslor och torka.

IngIng, Ingwarz

Ljudvärde: -Ng

Ingrunan representerar Frejs sexuella alstringskraft, manlig befruktande kraft, fysisk kärlek och attraktionskraft. Ing går hela tiden mot nya mål, och representerar all den kreativitet och skaparkraft som ligger i sexualiteten.

Ing representerar vårens kraft, alla de växter som börjar gro efter den mörka kalla vintern, och sådden, både den växtliga sådden såväl som djurens och människornas sådd, i avsikt att frambringa ny avkomma.

Ing är i sanning en lyckobringande runa, i det att den pekar på vår manifestationsförmåga, och vår förmåga att så frön inför framtiden.

I Uppsala dyrkades Ing i förening med Frej, under namnet Yngve-Frö. På isländska blev detta Ingunar-Freyr. Namnet Frö är signifikativt för Frej och hans ursprungliga funktion som den som befruktar hela skapelsen.

I en agrarkultur som det gamla Norden är fortplantningsförmågan mycket central, och Frej avbildades följaktligen alltid med en enorm manslem.

Den självklara kopplingen mellan manlig sexualitet och kreativitet är intressant också i det avseendet att det belyser varför vi (och framför allt vi män) skapar så många destruktiva och bisarra saker och företeelser. Om vi skulle omfamna sexualiteten som något positivt, istället för att frukta den som något farligt, omoraliskt, skuldtyngt och opassande, skulle kanske sexualiteten, och därmed kreativiteten som helhet, inte längre kunna existera i den perverterade form vi så ofta ser den idag. Och därmed skulle förmodligen även de flesta perversa uppfinningar och idéer försvinna.

OdalOdal, Othala

Ljudvärde: O

En odalman är en bonde, och det kommer från att själva begreppet Odal var en beteckning för mark som ägts av samma familj i många generationer.

Odal representerar odling, både rent fysiskt av åkerbruk och grönsaksodling, men också på ett mer intellektuellt och känslomässigt plan, genom kultur, konst och konsthantverk.

Odal handlar om att befästa och sätta sitt bomärke i historien. Odal handlar även om den trygghet vi kan få i familjen, om våra förfäder, och upprätthållandet av gamla traditioner.

Och om man nu tror på reinkarnation så representerar Odal även kontakten med tidigare inkarnationer.

Omvänt kan denna runa peka på rotlöshet, historielöshet och isolering. Hemlöshet och fredlöshet är självklara betydelser av denna runa omvänd, och det är utan tvekan intressant att vår tids skinheads med sin känsla av utstötthet och historielöshet har valt Odal till sin symbol. Kan detta vara en omedveten runmagisk affirmation?

I de flesta redogörelser för runraden ligger Odal sist, och det är förstås en av alla de ordningar som finns. själv växlar jag mellan den ursprungliga ordningen, och ibland använder jag den ordning som förordas av Sigurd Agrell. Det beror på kontexten, omständigheterna runt om kring.

Att Dagaz-runan ligger före Odal-runan på Kylverstenen och somliga anglosaxiska runrader är förmodligen ett missförstånd. Redan på 400-talet hade Eoh och Pertra kommit ur praktiskt bruk, vilket innebär att endast den verkligt runkunnige behövde känna den ursprungliga ordningen. Dessa är omkastade på Kylverstenen, liksom Dagaz och Odal, men på samtliga brakteater är ordningen en annan. Och eftersom Kylverstenen är ett undantag i Skandinavien, utgår S. Agrell från att brakteaternas ordning gäller. Och då kommer Odal före Dagaz

Dagaz Dagaz

Ljudvärde: D

Ett namn på en runa som fortfarande finns i vårt dagliga språkbruk – det dagas. Denna liknelse är högst adekvat, eftersom Dagaz handlar om en passage från mörker till ljus. Dagaz-runan ser ut som en stiliserad fjäril, och det är också en liknelse som på många sätt passar bra, eftersom denna runa representerar transformation och uppvaknande.

Det finns en pubertalt sexuell och kreativ sida av denna runa, emedan fjärilen under sin tid som larv ej fortplantar sig, men som fjäril har den uppnått den mognad som krävs för att föra släktet vidare.

Dagaz-runan representerar en personlig upplevelse av upplysning, plötsliga insikter, och kan i sin förlängning även antyda klärvoajans, synskhet.

Dagaz är en av de runor (Dagaz, Gifu, Hagal, Eih, Jara, Naud, Sol, Iss, samt Ing) som ser likadan ut vilket håll man än vänder den åt, vilket gör den till en mer oberoende kraft. Oavsett hur livet gestaltar sig, så går det inte att ”vända upp och ner” på energin i denna runa. Den transformation som denna runa representerar är också i motsats till Thurs-transformation en mycket harmonisk sådan, och leder alltid till något positivt.

FUTHARK